איור: מנחם הלברשטט
כבה נר מערבי

כיצד ידע הבעל שם טוב שגר באוקראינה שהרב חיים בן עטר נפטר בירושלים?

ב

סעודה שלישית בשבת פרשת פנחס נטל הבעל שם טוב (בעש"ט) את ידיו לסעודה, ולאחר מכן השתהה רגעים מספר ושקע בהרהורים. לאחר שאכל כזית מן החלה הפטיר: "כבה נר מערבי."
תלמידי הבעש"ט לא הבינו את כוונתו, אך לא העזו לשאול לפשר הדבר, שכן רבם מיעט לדבר בסעודה שלישית. עם צאת השבת ניגשו אליו ושאלו אותו למה התכוון. הסביר להם הבעש"ט:
"הנר המערבי הוא רבי חיים בן עטר, מחבר הספר 'אור החיים', ובשעת הסעודה השלישית גיליתי שהוא נפטר."
"כיצד ידעת זאת?"
אמר הבעל שם טוב: "יש כוונה אחת בנטילת ידיים לסעודה, ובכל זמן נתון רק אדם אחד בעולם זוכה לה. כל ימיי השתדלתי להשיגה – ולא הצלחתי בכך, כי כוונה זו היתה ברשותו של רבי חיים בן עטר. בשעה שנטלתי את ידיי לסעודה שלישית, התגלתה לי כוונה זו, ומכאן נודע לי כי בעל 'אור החיים' כבר אינו בין החיים."

מקור הסיפור
הסיפור מופיע בגרסאות רבות, למשל מרקוס אהרון ושינפלד מ., החסידות, תל אביב, תש"ד, עמ' 316.
על הסיפור

הסיפור מספר על הבעל שם טוב אך מלמד על מקומו של רבי חיים בן עטר המכונה "אור החיים הקדוש" בתודעה החסידית. על פי המסורת החסידית, למרות העובדה שהבעש"ט ור' חיים בן עטר לא נפגשו מעולם, התקיים ביניהם קשר מיוחד. המסורת החסידית גם יודעת לספר שאילו היו השניים נפגשים היו מביאים יחד את הגאולה.
מדוע כינה הבעש"ט את רבי חיים בן עטר "הנר המערבי"?
לפי חז"ל, הנר המערבי הוא הנר שדלק ללא הפסק במנורה שבבית המקדש, והוא מסמל קשר נצחי בין האל לעם ישראל. כאשר הבעש"ט מכנה כך את רבי חיים בן עטר, הוא מבקש ללמד ש"אור החיים" ותורתו הם ביטוי לקשר זה.
גם לשני חלקי הביטוי יש משמעות בהקשר זה. כבר בתנ"ך מסמל הנר את נשמתו של האדם, את הניצוץ הקדוש והנִסִי הטמון בה: "נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם" (משלי כ, כז). דימוי הנר המאיר מעמיק את הזיהוי עם "אור החיים".

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
חסידים ו"אור החיים". מה הקשר?

הבעל שם טוב ראה ברבי חיים בן עטר אחד מגדולי עולם, ואף ייחס לו מעלה רוחנית גדולה ממנו. בעקבותיו הגו החסידים בספר "אור החיים", וראו בו ספר יסוד בתורת החסידות. תלמידו של רבי חיים בן עטר, החיד"א, סיפר: "ושמענו כי עתה בפולוניא הם מחשיבים אותו הרבה."
אחד מגדולי החסידות, ה"חוזה מלובלין" אמר: "לא מצאתי בשום ספר דברים נפלאים כאלו כמו שמצאתי בשלושה ספרים אלו: ספר הזוהר הקדוש, "אור החיים" הקדוש, והמאור עינים."

קראו עוד » קראו פחות «
קרוב קרוב

על היחס הקרוב של "אור החיים" הקדוש לשכינה ראו בסיפור מכתב לשכינה.

קראו עוד » קראו פחות «